1̵̸͎̣̱͛ͩ̽̐̔̏ͭͯͪ͘0̢̬̱̪̰̑᷅̔ͯͧ̉̇̉̕͢.̰͇̖᷿̯͔̋͗̈̒᷄͐̏̊̕0̸̲͉̖͐̃̋̅ͫ̍ͬ̏̄᷾̓6̵̡͚̪̻͙ͬ͑ͤͧͥͫ͑͐̕ V̵̧̺᷃ͬ̆ͤ͋̌̂̄̽̚͢ͅo̶̳͕̜̓͑̈́̂͏ͤͬ̓̌̈́ͩi̺͉͓̳̘̹̅᷆͐̈́ͯ͘͘͢͝c̷̸͔̩̻͔̋̓͑̑̌̎͛̒̓e̶̡̺̖̐̇͏͕᷂̖̹͆ͨ͊͘ C̶̢̬͍̣̪ͬͭ̈͑̐͑̐̆͘ơ͍͖᷂̻̳᷾̀̎̋̌ͯ᷆͟͡n̜̙̞͒͋͑̓᷀ͦ͌᷀͊͛͐̈t̛͕̟᷿᷿͑̃̾̓ͪ̐̅᷇͠͡r̢̧̹̗̱᷊͈̪͗͂̑̿ͨ̾͘o̡̤̪̞̘᷊͚᷆ͧ̓᷀͟

VOICE CONTROL / STEROWANIEOSOWE


Speak clearly and naturally.
Issue instructions, say only names and digits.
Do short pauses between the instructions.
Speak names and surnames.

Gabriel Orłowski / Wojtek Skrzypczyński / Maurycy Stankiewicz

https://www.facebook.com/events/1132801260167665/
https://www.facebook.com/roznia1/

You’re all invited!
10.06.2016 - 14:00-0:00 @ Różnia
Available for viewing until 26.06.

Using Format